Фитопатологијанаука што се занимава со болестите на растенијата причинети од габи, бактерии и вируси.

Дел од темата
Хортикултура и градинарство
Градинарство

Градинарство • Градина • Ботаничка градина • Арборетум • Ботаника • Растение

Хортикултура

Хортикултура • Земјоделство • Урбано земјоделство • Градска фарма • Органско полјоделство • Билна фарма • Разонодна фарма • Меѓусад • Фарма

Обичаи

Жетвен фестивал • Историја на земјоделството

Заштита на растенијата

Фитопатологија • Пестицид • Плевење

Животен циклујс на патогенот за црното гниење, Xanthomonas campestris патовар campes