Ултравиолетово зрачење

електромагнетно зрачење со бранова должина пократка од онаа на видливата светлина, но подолга од онаа на рендгенските зраци

Ултравиолетово зрачење (или ултравиолетовата светлина) — електромагнетно зрачење на кое одговараат бранови должини од 400 до 10 нанометри.

Ултравиолетовата светлост е невидлива (затоа светлоста која ја емитува УВ лампа се нарекува црно светло), но поради тоа што веднаш се јавува во спектарот под виолетова потсетува на неа.

Овој вид на електромагнетно зрачење има поголема енергија од видливото зрачење (од 400 до 800 нанометри) кое може да го види човековото око.