Талус означува вегетативно тело на кое не се диференцирани вегетативни органи (корен, стебло и лист). Кај различни таксономски групи на организми, талусот има најразлична форма.

Талус на плевел од Саргасум.