Структурата на одредено нешто ги означува врските меѓу деловите од кои е составено тоа нешто. Структура е поим спротивставен на поимот процес, што означува како едно нешто работи; но на секој процес неопходна му е соодветна структура.

Структура на ДНК молекулата е од суштинско значење на неговата функција.

И реалноста и човечкиот јазик имаат структура. Една од целите општата семантика, како и на науката воопшто, е да создаде и користи јазик чија структура е во складност со структурата на реалноста.