Стварност

(Пренасочено од Реалност)

Стварност или реалност во секојдневна употреба значи „се што постои.“ Поимот „стварност“ во најслободна интерпретација, вклучува сè што е достапно и разбирливо за науките, филозофија, теологија или било кој друг аналитички систем. Стварност во оваа смисла може да вклучува и постоење и непостоење.

Во најстриктна смисла на европско-германската филозофија, постојата нивоа на градација во стварноста. Овие нивоа вклучуваат, од најсубјективно кон најстрого:

Други културни традиции, особено оние засновани на будизам, имаат други претстави за природата на стварноста: видете, на пример, самсара или маја.

Поврзано уреди