Столб е носечки елемент вертикално поставен и служи како лежиште врз кој се потпираат хоризонталните носечки елементи – греди.

Столбови

Како материјал може да се користи челик, дрво, армиран бетон.

Обликот е во зависност од барањата на потребите на објектот, може да бидат правоаголни, квадратни, повеќеаголни, цилиндрични итн.