Старо Кралство

Во Египет во својата 30 вековна историја владееле 31 фараони. Историјата се дели на три дела и тоа Старо, Средно и Ново Кралство.

Во Старото Кралство (3000-2000 година пр.н.е.) се воделе борби на првите фараони за територијалното проширување на Египет. Државата се проширила сè до Синајскиот Полуостов и Северна Нубија. Почнала да јакне локалната аристократија на сметка на централна власт. Египет почнува да се распаѓа на помали делови таканаречени номи кои првин ја представувале моќта на државата. Почнале да се градат првите пирамиди. Најпознати владетели се: Зосер (ја изградил првата пирамида), Снофру и Кеопс (ја изградил најголемата пирамида).

Природни услови и населениеУреди

Во средниот и во долниот тек на реката Нил многу рано се појавиле првите заедници на луѓето. Областа околу реката Нил е пустинска, но долината на реката е многу плодна. Оваа река играла голема улога во животот на Египјаните. Поради тоа, луѓето ја сметале реката Нил за извор на животот во Египет и ја почитувале како божество. Населението претежно се занимавало со земјоделство и сточарство, но биле развиени и други занимања.

Системи за наводнување и одводнувањеУреди

Жителите во долината на Нил најмногу ги користеле водите на реката за наводнување и за зголемување на плодноста на почвата. Кога водата од Нил надоаѓала и ги поплавувала полињата, требало да се собере и да се задржи, а потоа да се користи за наводнување. Жителите на Египет биле вистински мајстори во градењето насипи, брани, канали и базени. Во нив се задржувала водата за да се искористи во времето на сушните периоди. Со канали ги сушеле и мочуриштата и ги претворале во обработлива земја. Ваквите системи биле најпогодни за зголемување на плодните површини. На нив се одгледувале земјоделски производи, коишто биле неопходни за прехрана на населението. На градењето на овие системи работеле селани, занаетчии и робови.

Занаетчиство и трговијаУреди

Во Египет се развиле бројни занаети. Најважни биле градежништвото, грнчарството, бродоградбата, ткаењето платно, правењето музички инструменти, правењето папирус – материјал на кој пишувале, правењето накит и украсни предмети од злато, сребро и други метали. Египјаните граделе величествени гробници за владетелите, наречени пирамиди. Со својата големина и изглед, пирамидите ги восхитувале луѓето во минатото, а ги восхитуваат и денес. Занаетчиските производи ги користеле самите Египјани и ги разменувале меѓу себе. Но, еден дел од нив се разменувал за руда и за други производи со соседните и со подалечните народи. Така се развила трговијата со другите народи. Египет бил голем производител на жито. Тој извезувал жито и го разменувал, најмногу за метали. Реката Нил била пловна река и имала голема улога во трговијата на Египет.

Основни карактеристики на општеството и на државатаУреди

На чело на египетската држава стоел владетел наречен фараон. Тој бил почитуван како бог, син на врховниот египетски бог Амон Ра. Фараонот бил сопственик на целата земја. Населението на Египет се делело на повеќе слоеви. Најбогатиот слој на населението го сочинувале најблиските роднини и соработници на владетелот, војсководците, богатите службеници и свештениците. Тие живееле во убави и големи куќи – палати и дворци, а свештениците во храмови. Побогатите луѓе имале изобилство од храна, биле раскошно облечени, носеле убави и скапоцени накити. Во градовите живееле и други слободни луѓе: трговци и занаетчии. Селаните биле најброен слој од населението во Египет. Тие работеле на своите имоти, но и на имотите на побогатите Египјани.

Најтешка била положбата на робовите. Тие работеле во куќите на нивните господари, на градилиштата, во рудниците, како веслачи на бродовите и на други места. Во Египет многу била почитувана жената – домаќинка во семејството. Египјаните себеси се именувале по мајката, а не по таткото. Жената во Египет можела да стане владетелка на државата. Египетската држава била формирана околу 3200 години пред н.е. Тогаш две помали држави: Долен и Горен Египет се обединиле во една голема држава. Круната на фараонот била составена од два дела, во две бои: бела и црвена. Тоа го симболизирало обединувањето на двете држави во една. Според старите преданија, фараонот што го обединил Египет се викал Менес.

Фараонот имал најголема поддршка од свештениците и од војската. Се верувало дека фараонот, по неговата смрт, ќе продолжи да живее во задгробниот свет. Затоа во неговата гробница се ставале најразлични предмети, покуќнина и храна, а на внатрешните ѕидови се цртале слики на кои биле претставени сцени од животот на фараонот. Египјаните верувале дека сето тоа ќе му служи на владетелот во задгробниот живот. Многу често, на овие слики фараоните и нивните жени биле претставувани заедно со некој бог или божица. Со извесни прекини, египетската држава опстојувала сè до 31 година пред н.е., кога потпаднала под римска власт.

ПоврзаноУреди