Срез или котар бил назив за административно-територијална единица поголема од општина, а помала од округ. Срезот се сотоел од повеќе градски или селски општини.

На чело на срезот се наоѓал срески началник кој бил претставник на државната управа.

На југословенските простори, срезот како административна единица, се јавува во Кралството Србија, Кралството Југославија, ФНРЈ и СФРЈ.


ПоврзаноУреди