Разлика помеѓу преработките на „Општина Крушево“

Нема измена во големината ,  пред 9 месеци
с
→‎Геологија: Правописна исправка, replaced: редстав → ретстав (6)
с (Правописна исправка, replaced: представува → претставува (4))
с (→‎Геологија: Правописна исправка, replaced: редстав → ретстав (6))
===Геологија===
 
Геолошки, теренот е представенпретставен со: комплекс на прекамбриски метаморфни и магматски карпи, комплекс на рифеј-камбриски метаморфни карпи, комплекс на палеозојски метаморфни и магматски карпи, мезозојски магматски карпи и комплекс на терциерни и квартерни карпи.
 
Прекамбриум е мошне широко распространет и застапен е со високо метаморфни карпи, представенипретставени со разни типови на гнајсеви и микашисти, амфиболити, мермери, циполини и магматски карпи. Комплексот на рифеј- камбриските метаморфни карпи претставува околу 500 метри дебела серија од графички и кварц-мусковитски шкрилци, со тенки прослојки од метапесочници и циполини. Палеозојските творевини го изградуваат најголемиот дел од Западно-македонксата зона, а представенипретставени се со разни типови на шкрилци, метапесочници, метаконгломерати, метакварцити, метаморфозирани дијабази, риолити и габрови, меремризирани варовници и грандиорити. Мезозојски магматски карпи- творевините од неразчелентиот стар палеозоик и девон се пробиени со леукократни и мусковитски гранити, аплитоидни гранити и гранитпорфири. Комплекс на терциерно квартерни седименти, овде спаѓаат:
 
* Плиоценски седименти- кои во најголем дел се представенипретставени со неврзан, слабосортиран жолто-црвеникав материјал, составен од чакали, песоци и глини.
*Пелистоценските седименти се представенипретставени со глацијални наслаги, црвеница, падински бречи, бигор и пролувијални наслаги.
* Холоцен-од квартерните седименти, алувијалните наслаги се широко распространети, тие ги исполнуваат коритата на реките и потоците, представенипретставени се со грубопластичен материјал, составен од глини, песоци и чакали, со совршено заоблени облутоци од различни димензии.
 
===Сеизмологија===