Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

 
==КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд==
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. На [[31 декември]] [[2013]] година, во овој фонд членувале 183 .711 лица.<ref>[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=1&uc=1&par=0 Комерцијална банка - Скопје]</ref> Една година подоцна, во фондот членувале 195.358 осигуреници, кои во фондот имале акумулирано заштеди од вкупно 288 милиони евра.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> На крајот од [[2015]] година, во задолжителниот пензиски фонд членувале 198.402 осигуренци чии вложиле во фондот вкупно 347 милиони евра.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref>
 
Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година“.</ref> Набљудувано во периодот од 31.12.2007 година до 31.12.2014 година, фондот остварил просечен годишен принос од 5,21% (номинално), т.е. 3,05% (реално).<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година“.</ref> Остварениот просечен годишен принос во периодот 1.1.2009 – 31.12.2015 изнесувал 7,21% (номинален) и 5,8% (реален).<ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref> Остварениот просечен годишен принос во периодот 31.12.2011 – 31.12.2018 изнесувал 6,01% (номинален) и 4,8% (реален).<ref>„Информатор КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 2018“, стр. 1.</ref>
„Прв задолжителен пензиски фонд“ го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите. Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во фондот. Средствата на „Прв задолжителен пензиски фонд“ се целосно издвоени од средствата на „КБ Прво пензиско друштво“ АД Скопје и се доверени на чување на банката-чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата. Средствата на „Прв задолжителен пензиски фонд“ не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на „КБ Прво пензиско друштво“ или во нивно име.
 
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно инвестиционата стратегија и инвестиционата тактика на Фондот.
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд]</ref> Структурата на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд е дадена во табелата бр. 1.
 
===Инвестиционо портфолио===
''Табела 1: Структура на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд (31.12.2013)''<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата биле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во [[2014]] година, 72% од средствата на фондот биле инвестирани во македонски финансиски инструменти, 11,36% во американски, 6,15% во германски, 2,27% во француски, 1,88% во британски инструменти итн.<ref>''Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година''.</ref> На [[31 декември]] [[2014]] година, средствата на фондот достигнале 17,738 милијарди денари, од кои 10,612 милијарди денари (59,83% од вкупните средства) биле инвестирани во државни [[Обврзница|обврзници]], 4,95 милијарди денари (27,91%) во странски индексни фондови, 1,481 милијарди денари (8,35%) во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 447 миллиони денари (2,52%) во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref> На 31.12.2015, вкупните средства со кои управувал фондот биле 21.440.206.958 денари,<ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 2.</ref> а во структурата на активата на фондот, најголем дел (61,62%) заземале македонски државни обврзници, 29,31% било учеството на странските акции преку индексните фондови, 5% биле вложени во вид на депозити во македонски банки и 2,15% во македонски акции.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 2.</ref>
 
''Табела 1: Структура на портфолиото на КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд (31.12.2018)''<ref>„Информатор КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 2018“, стр. 2.</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
! Финансиски инструменти !! Износ (во денари) !! Учество (во %)
|-
| Домашни државни обврзници || 21.752.623.264 || 63,67
|-
| Депозити во домашни банки || 1.841.662.054 || 5,39
|-
| Домашни акции || 707.696.622 || 2,07
|-
| Акции и удели во странски инвестициски фондови || 9.287.705.370 || 27,18
|-
| Побарувања || 34.652.793 || 0,10
|-
| Парични средства || 542.801.723 || 1,59
|-
| Вкупно средства || 34.167.051.825 || 100,00
|}
 
Во поглед на географската структура на портфолиото, на крајот од 2018 година, доминантно учество имале македонските финансиски инструменти (72,87%) и американските финансиски инструменти (14,63%), а потоа следувале: инвестициите во [[Јапонија]] (1,95%), во [[Британија]] (1,5%), во [[Германија]] (1,34%), во [[Франција]] (1,09%) и во [[Швајцарија]] (0,84%).<ref>„Информатор КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 2018“, стр. 2.</ref>
 
===Надоместоци===
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата. Надоместоците за управување со средствата, кои се наплаќаат од уплатените придонеси за пензиско осигурување, се менувале со текот на времето, паралелно со зголемувањето на бројот на членовите во друштвото.
 
''Табела 23: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref> <ref>„Информатор КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 2018“, стр. 1.</ref>
 
{| class="wikitable"
|-
| 1.1.2015 - 31.12.2015 || 3,25%
|-
| 1.1.2016 - 31.12.2016 || 3%
|-
| 1.1.2017 - 31.12.2017 || 2,75%
|-
| 1.1.2018 - 31.12.2018 || 2,5%
|-
|}
Исто така, КБ прво пензиско друштво наплаќа и месечен надомест, кој се пресметува врз основа на вкупниот износ на нето-средствата на отворениот задолжителен пензиски фонд. Висината на овој надомест е даден во табелата бр. 24.
 
''Табела 34: Месечен надомест од вкупните нето-средства на КБ прво пензиско друштво АД Скопје''<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref> <ref>„Информатор КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 2018“, стр. 1.</ref>
 
{| class="wikitable"
| 1.6.2013 - 31.12.2014 || 0,045%
|-
| 1.61.2015 - 31.12.20152016 || 0,00404%
|-
| 1.1.2017 - 31.12.2018 || 0,035%
|-
|}
 
Покрај овие надомести, во периодот од [[31 декември]] [[2006]] до [[31 декември]] [[2013]] година, „КБ прво пензиско друштво“ наплатило трансакциони провизии во вкупен износ од 13.145.435 денари, или 0,1408 денари по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2013 година, трансакционите трошоци изнесувале 1.053.282 [[Денар|денари]], или 0,0113 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Во периодот од [[31 декември]] [[2007]] година до [[31 декември]] [[2014]] година, фондот наплатил трансакциони провизии во вредност од 9.751.128 денари или 0,091 денар по една сметководствена единица. Набљудувано само во текот на 2014 година, трансакционите трошоци изнесувале 558.162 [[Денар|денари]], или 0,005 [[Денар|денари]] по една [[Сметководство|сметководствена]] единица. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, „КБ прво пензиско друштво“ наплаќа надомест од 15 [[Евро|евра]], кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година“</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година“</ref> Во 2015 година, фондот наплаќал трансакциони провизии во висина од 0,006 денари по една сметководствена единица.<ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref> Трансакционите провизии што ги наплатил фондот во 2018 година изнесувале 434.384 денари, или 0.003 денари по една сметководствена единица. Во периодот 31.12.2011 - 31.12.2018 година, фондот наплатил трансакциони провизии во износ од 6.879.124 денари, т.е. 0.04 денари по една сметководствена единица.<ref>„Информатор КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје 2018“, стр. 1.</ref>
 
==КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд==