Социјален анархизам

Социјалниот анархизам ја опфаќа онаа половина од анархизмот наспроти поединечниот анархизам. Под социјалниот анархизам спаѓаат: