Социјален анархизам

Социјалниот анархизам ја опфаќа онаа половина од анархизмот наспроти индивидуалниот анархизам. Под социјалниот анархизам спаѓаат: