Сонет — песна во специфична форма која потекнува од Италија ; Џакомо да Лентини е заслужен за овој изум.

Првите пет сонети од Il Canzoniere на Петрарка

Терминот сонет е изведен од италијанскиот збор сонет (од старото провансалски сонет: мала песна, од син песна, од латински sonus: звук). До тринаесеттиот век тој означуваше песна од четиринаесет линии кои следат строга римска шема и специфична структура. Конвенциите поврзани со сонетот се развиле во текот на историјата. Писателите на сонетите понекогаш се нарекуваат "сонетаристи", иако терминот може да се употреби смирено.