Две или повеќе супстанции кои реагираат меѓу себе при што даваат некоја друга супстанција се викаат реактанти. При некоја хемиска реакција барем еден од продуктите се троши.