Селџуците (на турски: Selçuklu, множина Selçuklular; на арапски سلجوق Saljūq, или السلاجقة al-Salājiqa; на персиски سلجوقيان Saljūqiyān) биле голем огранок на Огузите. Во текот на 11 век дошле од Средна Азија и ги завладеале обласните територии од Трансоксијана до Блискиот Исток со своето Селџучко Царство и со нив владеале со до крајот на 14 век и почетокот на 15 век. Тие биле имигранти надојдени од Иран односно негогашна Персија. Селџуците се сметаат за претходници на отоманските Турци. Селџуците биле завладеани од страна на турските Османлии во текот на 15 век.

Селџучки орел