Археолошко препознавање

(Пренасочено од Рекогносцирање)

Прпознавање или проспекција — недеструктивна метода со која се означува пронаоѓање или утврдување на одредено археолошко наоѓалиште, само на основа на површинско набљудување.

Наоѓалиште од римскиот период во Велика Британија

Археолошкото рекогносцирање е почеток на теренското археолошко истражување и го опфаќа прегледот на теренот и бележење на сите податоци кои укажуваат на местата каде може да се очекуваат наоѓалишта.

Поставеноста на теренот, детаљите на релјефот, педолошките одлики на почвата, како и разликите кои можат да се приметат во растителноста, укажуваат на могужноста дека луѓето живеле во таа област во минатите времиња. Исто така податоци се добиваат и во текот на замјоделските работи, кога најчесто се доаѓа до случајни наоди. Во археологијата се применуваат покрај традиционалните методи на рекогносцирање на теренот и постапки кои ги вклучуваат методите и инструментите од други области.

Пишаните извори, како патописите, хрониките или преданијата, исто така се од големо значење.

Поврзано

уреди