Отвори го главното мени

Дефинирање на рекламатаУреди

Во широк смисол на зборот, рекламата претставува определена форма на дејство врз определена индивидуа со употреба на средствата на комуникација се со цел да се постигне определена претходно планирана цел.

Во тесен смисол на зборот, рекламата претставува елемент на комуникацискиот систем на маркетингот чијашто крајна цел е продажба на определена стока или услуга.

КарактеристикиУреди

 • Рекламата е неперсонална комуникација
 • Рекламата во повеќето случаи се плаќа
 • Рекламата се стреми кон убедување
 • Рекламата секогаш е од јавен домен


Предности на рекламатаУреди

 • Рекламата е средство на маркетинговиот микс кој може да опфаќа огромна аудиторија
 • Рекламата има голема контрола на соопштението кое сака рекламодавателот да го приокаже на учесниците во рекламниот пазар
 • Нејзината изразителност пред аудиторијата

Недостатоци на рекламатаУреди

 • Основен недостаток на рекламата со согледува во тешкиот пат кој треба да го помине рекламодавачот се со цел успешно да биде позиционирана стоката или услугата која се рекламира
 • За создавање на реклама и нејзинот прикажување преку медиумите се потребни големи материјални трошоци
 • Можно е да не се создаде обратна врска помеѓу клиентите и рекламата

Видови на рекламаУреди

Според сверата на општествениот животУреди

 • Политичка
 • Економска
 • Социјална
 • Спортна
 • Културна..

Според видот на рекламни средстваУреди

 • Реклама во печатна форма
 • Реклама во електронска формат
 • Реклама на местото на продажба
 • Реклама преку изложба
 • Кинореклама
 • Реклама преку опаковка или амбалажа...

Достигање на рекламата до потрошувачитеУреди

Еден од најважните елементи на рекламата е начинот преку кој самата реклама ќе дојде до потрошувачите на рекламираното добро или услуга. Како средства кои се користат за рекламирање на определена стока или услуга се: телевизија, радио, вестници, списанија, видеоигри, интернет или билборд.

Основен елемент на една реклама е нејзината правидност односно точност.