Престанете со пореметување на содржините. Направените уредувања (тоа што сте го внеле) и така не се појавуваат пред да ги одобри администратор или проверувач. Затоа препорачувам да не си го трошите напусто времето на уредувања од овој вид. Ако продолжите да ја оштетувате Википедија ќе бидете блокирани и нема да можете да уредувате.--Вик Ретлхед (разговор) 12:30, 11 септември 2013 (CEST)

Предупредување!Уреди

  Престанете со пореметување на содржините. Направените уредувања (тоа што сте го внеле) и така не се појавуваат пред да ги одобри администратор или проверувач. Затоа препорачувам да не си го трошите напусто времето на уредувања од овој вид. Ако продолжите да вандализирате Википедија ќе бидете блокирани и нема да можете да уредувате.--M4r51n (разговор) 11:44, 16 октомври 2013 (CEST)