Плиоцен е период на геолошката карта на Земјата што опфаќа од пред 5.332 до 1.806 милиони години.

Хипарион- една врста на коњи од епохата плиоцен

Плиоценот е втора епоха од периодот на Неоген во ерата на Кенозоик и доаѓа по епохата на Миоцен, а по него следува епохата на Плеистоцен.

Плиоценот е наречен според Чарлс Лајл, а името доаѓа од грчките зборови πλεῖον (pleion, "повеќе") и καινός (kainos, "ново") што во слободен превод би значело "продолжување на претходното".