Пастеризација (фр. pasteurisation) е загревање на прехранбени производи (млеко, вино, конзерви и др.) до температура при која изумираат микроорганизмите што можат да предизвикаат вриење или расипување, а се зачувуваат витамините и другите хранливи својства на производите. Луј Пастер за првпат го извршил процесот на пастеризација на 20 април 1862.

Микробиолошки студии на Луј Пастер
Пастеризатор за млеко