Панотија е хипотетички суперконтинент кој постоел како пан-африкански ороген пред 600 милиони години до крајот на прекамбриум пред околу 540 милиони години. Исто така познат е и под името суперконтинент Вендијан. Панотија првпат е опишан од Ијан В. Д. Делзијел (англиски: Ian W. D. Dalziel) во 1997 година.

Панотија бил во центарот на Јужниот пол, па оттука е и неговото име