Мутуализам (економска теорија)

Мутуализам е анархистичка школа која започнува од записите на Пјер Жозеф Прудон, кој замислуваше општество каде секоја личност може да поседува средства за производство, или индувидуално или колективно, со трговија на еквивалентни количини на труд во слободен пазар. Во тоа општество ќе има и мутуалистичка кредитна банка која ќе им позајмува пари на производителите со минимална камата но доволно висока за да се покријат трошоците на администрацијата. Мутуализмот се заснова на трудовата теорија на вредност каде важи: Ако трудот или производот се продадат, како размена треба да се добијат добра или услуги во кои ќе биде втемелано „количеството на труд потребно за да се произведе производот со точна еднаква или слична корист“. Ако се добие помалку од тоа се смета за експлоатација, кражба на труд, или лихварство.

Франческ Пи и Маргал, накратко претседател на Првата шпанска Република и главен шпански преведувач на делата на Прудон