Мутесариф е турска цивилна титула што се употребувала за управителот на санџаците. Мутесарифот имал ранг на паша.