Молекуларна физика

Молекуларна физика е изучување на физичките својства на молекулите, хемиските врски помеѓу атомите , како и на молекуларната динамика. Нејзините најважни експериментални техники се различните видови на спектроскопија; исто така се користи и расејување. Оваа област е тесно поврзана со атомската физика и во голема мера се поклопува со теориската хемија, физичката хемија и хемиската физика.

Во прилог на електронските побудувачки состојби, кои се познати од атомите, молекулите покажуваат вртежни и вибрациони режими чии енергетски нивоа се квантувани. Најмалите енергетски разлики постојат меѓу различните вртежни состојби: чистиот вртежен спектар е далеку во инфрацрвениот регионот (околу 30 - 150 µm бранова должина) од електромагнетниот спектар. Вибрациониот спектар е во близина на инфрацрвениот (за 1 - 5 µm) и спектрите што произлегуваат од електронските транзиции се претежно во видлививиот и ултравиолетовиот регион. Од мерење на вртежни и вибрациони спектри,  својствата на молекулите како што е растојанието помеѓу јадрата може посебно да се пресмета.

Еден важен аспект на молекуларната физика е дека од суштинско значење за атомска орбитална теорија во областа на атомска физика која се проширува до молекуларната орбитална теорија.

Поврзано

уреди