Спектар претставува состојба што не е ограничена на одредено множество вредности, туку варира неограничено во даден континиум. Првпат зборот се појавил во оптиката за објаснување на виножито од бои во видлива светлина кога истите ќе се оделат со користење на призма. Оттогаш се користи по аналогија и во многу други полиња.

Спектарот на виножитото

Поврзано уреди