Могила (археологија)

големо насипување од земја или камен над гробови

Тумул (lat. tumulus), е големо насипување од земја или камен кое е покриено заради траен и надалеку видлив знак дека на тоа место се наоѓа гроб. Гробот може да биде на поединец или на поголем број од членовите на една заедница (фамилија, род, сталеж). Тумулите можат да бидат насипани во еден потег одеднаш, или во повеќе наврати и имаат различни димензии и структура, во зависност од периодот од кој потекнуваат, како и од угледот т.е. друштвената позиција и есхатолошките разбирања на личноста које е закопана во нив.

Соултон Лонг Бароу