Знак е претставување на нешто со нешто друго. Разликуваме два вида на знаци и тоа:

  • сигнали - спонтани знаци во природата и
  • симболи - знаци измислени од човекот за полесна ориентација на човекот во општеството.