Митко Котовчевски

Митко Котовчевски
Роден 31 август 1956
Ресен, Македонија
Националност Македонец
Познат доктор на науки, Раководител на Институтот за безбедност, одбрана и мир

ЖивотописУреди

Научни конгреси и конференцииУреди

 • International Scholar Conference "Ten Years After: Democratization and Security Challenges in SEE", 27-29

October, Ohrid-presentation on "Ethnic cleaning at the Balkans Geo-political Crossroad".

 • The challenges of post-conflict reconciliation and peace building in Macedonia, Skopje, 2002.
 • Повеќе научни симпозиуми на Северноатлантскиот Совет на NATO.
 • Меѓународна научна конференција 'Балканот- безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница”, 1-2 октомври 2010, Охрид, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир.
 • International scientific conference: Security in the post- conflict (Western) Balkans: transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, University “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Faculty of Security-Skopje, Macedonia, 2011.
 • International scientific conference: Security and euroatlantic perspectives of the Balkans-Police science and police profession, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Security-Skopje, Macedonia, 2012.

АВТОРСКИ КНИГИУреди

 • Македонија-воена алка на светот, (воена географија на Република Македонија), Македонска цивилизација, Скопје, 1997 година.
 • Извори на загрозување на мирот и на националната безбедност, Балкански центар за мир, Скопје, 1999 година.
 • Македонија-воена алка на светот (военогеографски и геостратегиски аспекти), Македонска цивилизација, Скопје, 1999 и 2003 година.
 • Тајни служби, Македонска цивилизација, Скопје, 2000 година.
 • Национална безбедност на Република Македонија - прв дел,Македонска цивилизација, Скопје, 2000 година.
 • Национална безбедност на Република Македонија - втор дел, Македонска цивилизација, Скопје, 2000 година.
 • Национална безбедност на Република Македонија - трет дел, Македонска цивилизација, Скопје, 2000 година.
 • Современи разузнавачки служби, Македонска цивилизација, Скопје, 2002 година.
 • Дефендологија, Македонска ризница, Куманово, 2002 година.

•Современ тероризам, Македонска цивилизација, Скопје, 2002 година.

•Борба против тероризмот, Македонска цивилизација, Скопје,2004 година.

•Прирачник за заштита од тероризам и насилнички криминал, Македонска цивилизација и Министерство за одбрана на Р.епублика Македонија, Скопје, 2005 година.

• Дефендологија (второ изменето и дополнето издание),Македонска ризница, Куманово, 2005 година.

•Етиологија на вооружените конфликти, Митко Котовчевски, Скопје, 2007 година.

•Разузнавачко-безбедносната заедница на САД после 11 септември 2001 година, Митко Котовчевски,Скопје,2007 година.

•Англиско-македонски речник на разузнавачката терминологија,Филозофски факултет, Скопје, 2007 година.

• Тајните служби на Балканот, Филозофски факултет, Скопје,2007 година.

•Англиско-македонски и македонско-англиски речник на разузнавачката терминологија, Митко Котовчевски, Скопје, 2009 година.

•Национална безбедност, Филозофски факултет, Скопје, 2011 година.

•Полемологија, Филозофски факултет, Скопје, 2011 година.

•Менаџирање на терористички закани, Филозофски факултет, Скопје, 2011 година.

ПРИЛОЗИ ВО НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИУреди

 • Утврдување на моделот за прогноза на населението во ридско- планинските и пограничните подрачја на Република Македонија, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
 • Теории и доктрини на современите ограничени( локални) војни до распадот на СССР, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
 • Влијанието на демографските движења врз подготовките и водењето на одбранбената војна во современи услови, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
 • Конгресната контрола врз разузнавачко-безбедносниот систем на САД, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
 • Воено-демографски карактеристики на Република Македонија,Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје.
 • Тероризам современо светско зло, Одбрана, бр.59, посебен прилог(студија).
 • Балканот-геополитички крст, Современа македонска одбрана, бр.1,Скопје, 2000.
 • Систем за национална безбедност на Република Македонија,Современа македонска одбрана, бр.2, Скопје, 2000.
 • Разузнавачко‡безбедносна заедница на Руската федерација,Современа македонска одбрана, бр.3, Скопје, 2001.
 • Конфликти, видови и нивна трансформација, Современа македонска одбрана, бр. 5, Скопје, 2002.
 • Разузнавањето‡златен клуч во борбата против тероризмот,Современа македонска одбрана, бр. 6, Скопје, 2002.
 • Разузнавачко‡безбедносниот систем на државната заедница Србија и Црна Гора, Современа македонска одбрана, бр. 7, Скопје,2003.
 • Граѓанската војна однатре, Современа македонска одбрана, бр. 8, Скопје, 2003.
 • Вооружениот бунт однатре, Современа македонска одбрана, бр. 9, Скопје, 2004.
 • Разузнавачко-безбедносната заедница на Босна и Херцеговина,Современа македонска одбрана, бр. 10, Скопје, 2004.
 • Панбунт, Современа македонска одбрана, бр. 11, Скопје, 2005.
 • Разузнавачко-безбедносна заедница на Р.Бугарија, Современа македонска одбрана, бр.12, Скопје, 2005.
 • Трансформација на разузнавачките служби на Р. Грција и Р.Албанија, Современа македонска одбрана, бр.13, Скопје, 2006.
 • Револуцијата однатре, Современа македонска одбрана, бр.14, Скопје, 2006.
 • Разузнавачко-безбедносната заедница на САД после терористичките напади на 11 септември 2001, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2006.
 • Војна за ресурси, Современа македонска одбрана, бр.15, Скопје, 2007.
 • Разузнавачко-безбедносна заедница на Р. Хрватска, Современа македонска одбрана, бр.16, Скопје, 2007.
 • Современи теории за револуциите, поимовно-терминолошко определување на револуцијата, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2007.
 • Актуелната организациска поставеност на разузнавачко- безбедносните заедници на Р. Хрватска и Р. Словенија, Современа македонска одбрана, бр.17, Скопје, 2008.
 • Историско-компаративна анализа на разузнавачко- безбедносните системи на Албанија и Романија во ерата на комунизмот, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје,
 • 2008.
 • Силата, моќта и политиката во контекст на војната и војувањето,Современа македонска одбрана, бр.18, Скопје, 2009.
 • Конфликтите, тероризмот и пенетрацијата на вахабизмот на For more infoБrmаaлtioкnаgнo оtoт,
 • Етиолошки карактеристики на транснационалниот организиран криминал и корупцијата и нивното влијание врз националната и транснационалната безбедност, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2009.
 • Конфликтите, тероризмот и пенетрацијата на вахабизмот на Балканот, Зборник на трудови од меѓународната научна конференција, Балканот-безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница, Охрид, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир, 2010.
 • Organizational structure of the new model of the system for national security of Republic of Macedonia, Security in the post-conflict (Western) Balkans: transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Security- Skopje, Macedonia, 2011.
 • Safety analysis of the plan for managing the conflict of 2001 in the Republic of Macedonia, Security and euroatlantic perspectives of the Balkans-Police science and police profession, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Security-Skopje, Macedonia, 2012.