Конус (лат. conus) или стожец — геометриско тело чии контури се добиваат ако еден правоаголен триаголник се врти околу една од своите страни што го образуваат правиот агол при што се создава вертикален кружен конус.

вертикален кружен конус и накривен кружен конус