Во геометријата, полуправа се опишува како дел од права кој започнува во една точка од правата и продолжува непрекинато по правата во една насока.[1][2][3]

  • Во Евклидовата геометрија, за посебни (дистинктни) точки А и В, постои една единствена полуправа со почетна точка А, која поминува низ B (па потоа продолжува бескрајно во таа насока). Истата се означува со  .
  • Полуправа е еднодимензионален објект, т.е. има 0 ширина и 0 висина.
  • Полуправа има само една крајна точка, така да нема одредена должина, односно има бескрајна должина.
Полуправа како дел од права

ДефиницијаУреди

Нека А и В се две посебни точки. Полуправа     е множеството на сите точки       каде што     .

ЗабелешкиУреди

Најчесто се користи поимот полуправа во следниве објаснувања.

  • Секоја точка А на една права ја дели правата во две полуправи (лево и десно).
  • Нека А и В се посебни точки. Пресекот на полуправите     и     е отсечката   .
  • Две посебни полуправи     и     со истата почетна точка определуваат агол.
  • Бројна оска е (единствената) права во 1-димензионален простор, а секоја полуправа на неа е решение на линеарна неравенка со една непозната. (На пример, неравенката x>3 геометриски се претставува со отворена полуправа која почнува во х=3 и продолжувајќи бескрајно надесно.)

Параметарски облик на полуправаУреди

Нека се дадени две точки А(x1,y1,z1) и B=(x2,y2,z2).

    каде што   ,     

(Во 2-димензионален простор се отфрлува се со z-координатите.)

НаводиУреди

Дргуи наводиУреди

Поврзани темиУреди