Кајмакамтурска цивилна титула што се употребувала за управителот на казите. Кајмакамот имал ранг на бег, што е еднакво на полковник во војската.

„Кајмакамот на Цариград со неговите придружници“, анонимен грчки сликар, околу 1809 година