Западносемитски јазици

Западносемитските јазици се голема предложена подгрупа на семитските јазици. Една широкоприфатена анализа, поддржана од семитистите како Роберт Хецрон и Џон Хинегард, го делат семитското јазично семејство на две групи: источни и западни. Првата група се состои од мртвиот еблански и акадски јазик, а втората пак го претставува мнозинството на останатите семитски јазици. Оваа група се состои од јасно дефинирани подгрупи: етиосемитски, јужноарабискиот, арапскиот и северозападните семитски јазици (тука спаѓат хебрејскиот, арамејскиот и угаритскиот). Првите два јазика, етиопскиот и јужноарабискиот, прикажуваат особени заеднички одлики, и честопати се групираат заедно како јужносемитски. Правилната класификација на арапскиот во однос на другите семитски јазици е предмет на спор. Според постарите класификации, арапскиот спаѓа во групата јужносемитски јазици. Меѓутоа Хецрон и Хинегард го ставаат во поблиско сродство сосеверозападните семитски јазици, така создавајќи ја централносемитската група. Извесни семитисти продолжуваат со поддршка на старата класификација, која се заснова на карактеристичното својство на преломени множини.

Западносемитски
Географска
распространетост:
Близок Исток и Источна Африка
Класификација:афроазиски
Гранки: