Електрофилна супституција

Електрофилната супституција е супституциска хемиска реакција во која еден електрофил заменува друга група, но обично не секогаш водородна. Електрофилната супституција е карактеристична за ароматичните соединенија. Електрофилната ароматична супституција е важен начин на претставување на функционалните групи во прстенот на бензенот. Друга подреакција на оваа реакција е електрофилната алифатична супституција.

Електрофилна ароматична супституција уреди

Најважни реакции од овој тип се ароматична нитрација, ароматична халогенација, ароматична сулфонација и ацилатичко-алкилирачките Фридел-Крафцови реакции.

Електрофилна алифатична супституција уреди

Кај електрофилната супституција во алифатичните соединенија, електрофилот ја заменува функционалната група. Оваа реакција е слична со нуклеофилната алифатична супституција каде реактантот нуклеофил. Двата електрофилни реакциони механизми: СE1 и СE2 (Супституција, Eлектрофил) се исто така слични со оние на реакциите SN1 и SN2.

Електрофилни алифатични супституциони реакции се: