Супституција (хемија)

Во супституциската реакција (или реакција на замена), една функционална група од некое хемиско соединение се заменува со друга група.

Во органската хемија, електрофилната и нуклеофилната супституциска реакција се од првенствена важност. Органските супституциски реакции се класифицирани во неколку главни органски реакции во зависност од тоа дали реагенсот што доведува до ваква реакција се смета за електрофилна или нуклеофилна честичка, потоа дали меѓупроизводот во реакцијата е карбокатјон или карбоанјон или слободен радикал и дали супстратот е алифатичен или ароматичен. Деталното разбирање на една реакција помага да се предвиди производот од таа реакција.

Постојат неколку видови на супституции:

Нуклеофилна супституцијаУреди

Електрофилна супституцијаУреди

Радикална супституцијаУреди

Овој тип на супституција вклучува и радикали.