Ароматично соединение

Во органската хемија, ароматичните соединенија се голема група на органски соединенија од кои најголем дел спаѓаат во групата на незаситени соединенија кои имаат sp2 хибридизиран јаглероден атом, но сепак не се ни алкени и циклоалкени. Типичен претставник на ароматичните соединенија е бензенот.

Различни формули и начини на претставување на бензенот. На секое теме од шестаголникот (прстенот) на бензенот се наоѓа по еден C-атом сврзан со атом на водород (C6H6).

Терминот "ароматично" означува нешто што мириса. Поради тоа, многу супстанци што мирисаат, познати од многу одамна, биле класифицирани како ароматични соединенија. Овие соединенија содржат бензенов прстен што е поврзан за еден или повеќе супституенти.

Денес класификацијата на ароматичните соединенија не се заснова на мирисот затоа што повеќето соединенија што содржат бензенов прстен не мирисаат. Така, некои ароматични соединенија, вклучувајќи ги и средствата против болка (аналгетиците) како аспирин (види ја неговата структурна формула подолу), ибупрофен и ацетаминофен, се цврсти супстанци што малку мирисаат или воопшто немаат мирис.

Структурна формула на аспиринот. Тој е ароматично соединение кое не мириса.

Едно соединение е ароматично ако го исполнува т.н. Хикелово правило за ароматичност. Според него, соединенијата се ароматични доколку:

Значи, само цикличните и планарните молекули со 2, 6, 10, 14, 18 итн. π-електрони можат да се ароматични.

Поврзано уреди