Нитрозација

Нитрозацијата е хемиска електрофилна супституција на претворба на органските соединенија во нитрозни соединенија. Пример за ваква реакција е реакцијата меѓу нитрити со амини, при што се формираат карциногените N-нитрозамини. Formation N-Phenyl-nitrosamine.svg

Надворешни врскиУреди