Гркланот (лат. larynx) е цевчест орган за дишење и создавање на гласот. Изграден е од ‘рскавични елементи, од кои најголема е штитовидната ‘рскавица - Адамово јаболко, парната лажичеста, прстенестата ‘рскавица, како и епиглотисот. Гркланот е постојано отворен, освен при голтање, кога се затвора со епиглотисот. Со тоа се спречува влегување на храна во душникот.

Грклан
Larynx external en.svg
Анатомија на гркланот, антеролатерален поглед
Larynx endo 2.jpg
Слика на грклан кај човек добиена со ендоскопија
Назнаки
TAA06.2.01.001
FMAFMA:55097
Напречен пресек на грклан.

Слузокожата што го обложува гркланот формира парни набори - гласни жици. Гласот се генерира преку вибрациите на гласните жици кога воздухот струи низ нив. Артикулацијата на гласот се контролира преку движењето на јазикот, забите и усните.