Градење е постапка на правење на градби или градежни објекти, нивно поправање и подобрување.