Ват

единица за моќност

Ват (анг. watt; симбол: W, Вт) е изведена SI-единица за моќност. Еднаков е на 1 џул во секунда (1 J/s), или во електрични единици, еден волт-ампер (1 V·A).

Содржатели на единицата „ват“ (W) во SI
Помали Поголеми
Вредност Симбол Назив Вредност Симбол Назив
10−1 W dW дециват 101 W daW декават
10−2 W cW центиват 102 W hW хектоват
10−3 W mW миливат 103 W kW киловат
10−6 W µW микроват 106 W MW мегават
10−9 W nW нановат 109 W GW гигават
10−12 W pW пиковат 1012 W TW терават
10−15 W fW фемтоват 1015 W PW петават
10−18 W aW атоват 1018 W EW ексават
10−21 W zW зептоват 1021 W ZW зетават
10−24 W yW јоктоват 1024 W YW јотават
Најупотребуваните содржатели се задебелени

Ват е брзина, во џули по секунди, при кој енергијата се претвора, користи или шири.

Единицата ват го добила името по Џејмс Ват поради неговите придонеси во развојот на парната машина и е усвоена на Вториот конгрес на Британската асоцијација во 1889 година и потврдена на единаесеттата Генерална конференција за тегови и мерки во 1960 година.

Единица за сила помножена со единица за време е и чест начин за искажување на енергија. На пример, еден киловат час, е количина на енергија која една направа ќе ја претвори во друг вид енергија за еден час, и изнесува 3,6 мегаџули. Мегават ден (MWd или MW·d) е еднаков на 86,4 GJ. Овие единици често се користат во контекст на електрани и броила за струја.