Полето на интерес на астробиологијата (или егзобиологија) е во врска со летањето на живите суштества (човекот пред се, но и други организми) во космосот, а чија основна задача е сестраното проучување на дејството на космичките фактори врз живите суштества од нашата планета, и тоа не само во космичките летала, туку и директно во космосот, каде што условите се сосема поинакви од оние во нивнатa природна средина на Земјата.

Надворешни врски

уреди