Алкалоиди — голема група на најчесто базни органски соединенија кои содржат азот и кои најчесто се поврзани во цикличен систем. Досега се изолорани голем број на алкалоиди, но само околу 6.000 се хемиски детерминирани. Тие се нашироко распространети кај растенијата, но докажано е дека можат да се добијат и од некои ракови, бактерии и габи. Во растенијата ги има во различни концентрации и количини во зависност од местоположбата и условите на растението. Се добиваат со апсорпција и естракција на растенијата.

Структурна формула на алкалоидот морфин.