Азот диоксид

хемиско соединение

Азот диоксид е хемиско соединение со формула NO2. Тој е еден од неколкуте азотни оксиди. NO2 се користи во индустриската синтеза на азотна киселина. Милиони тони од овие киселини се произведуваат секоја година. Овај црвено сино токсичен гас има карактеристичен остар мирис. Тој е загадувач на воздухот.[1] Азот диоксид е парамагнетичен свиткан молекул со C2v симетрија.

Азот диоксид

ОсобеностиУреди

Азот диоксид има моларна маса од 46.0055, тој е потежок од воздухот, чија моларна маса е 28.8. Врз основа на законот во идеални гасови, NO2 е погуст од ваздухот.

Должината на врската меѓу атомите на азот и кислород е 119.7 pm. Оваа должина е козистентна со ред врски од еден и една четвртина, како што е кај озонот (O3). Основнaтa електронска состојба na азот диоксид е состојба на дублет, бидејќи постои еден неспарен електрон кој е делокализиран преку двете врски.

ПојаваУреди

-NO- постои рамнотежина со азот тетроксид (N2O4) 2NO2→N2O4 Рамнотежата е карактеризирана со -1=ΔH = −57.23 kJ/mol-, па реакцијата е егзтермна. На повисоки темератури, рамнотежата се движи на лево. Безбојниот дијамагнетик -N- може да се добие како цврста материја со точка на топење на -11.2 °C.

НаводиУреди