Хумореска е новела или расказ која, за разлика од сатирата и гротеската, на едноставен начин обработува некоја тема. Хуморот е ведар, тонот е забавен а содржината е претставена на шеговит и оптимистички начин. Денес хумореската претставува и новинарска форма, во облика на фељтон или новинарска приказна.