Хипотеза

предложено образложение на некоја појава

Хипотеза или темел, основа, база (од античките грчки зборови hypothesis каде што hypo = под и thesis = поставување). Научната хипотеза мора да биде проверлива и заснована на претходни набљудувања или продолжение на научни теории.

Алгоритам за поставување на теорија со научен метод.