Во хемијата, Хенриев закон е еден од законите за гасови, формулиран од Вилијам Хенри. Гласи вака:

Ако гасот не стапува во хемиска реакција со растворувачот, тогаш неговата концентрација во растворот при константна температура е правопропорционален.

каде што:

делумен притисок на гасот врз растворот
концентрацијата концентрат на гасот во растворот
Хенриева константа, којашто има единици како L·atm/mol, atm/(дел од мол) или Pa·m3/mol.

Преку логаритмот на формулата, се добива една порационална формула: