Делумен притисок или парцијален притисок на еден гаспритисокот којшто би го имал тој гас кога самиот би ја исполнувал сета зафатнината што ја има кога се наоѓа во смеса со други гасови при иста температура.[1] Вкупниот притисок, пак, на таа смеса од гасови е збир од делумните притиосци на секој гас кој влегува во смесата. Ова тврдење е попознато и како Далтонов закон.

Шематски приказ на концептот на Далтоновиот закон

Поврзано

уреди

Наводи

уреди
  1. Charles Henrickson (2005). Chemistry. Cliffs Notes. ISBN 978-0-7645-7419-1.