Хемиски процеси

Хемиска равенка претставува хемиски процес. Во завистност од тоа дали во хемискиот процес се апсорбира или собира енергија имаме два типа на процеси од енергетски аспект. Ако процесот ослободува енергија се нарекува егзотерен процес. Ако во процесот внесува енергија тогаш е ендотерен процес. Ако во хемискиот процез реактантите мунуваат во продукти се нарекуваат неповрадни реакции ( иневирзебилни ). Ако хемиски процез се одвива во две насоки реактантите реагираат даваат продукти, а продуктите пак реактанти ( повратен процез ), а пример за тоа е дишење кај човек.