Фармацевтска хемија

Фармацевтска хемија или медицинска хемија е гранка на хемијата и фармакологијата, која ги проучува лековитите супстанци, нивното добивање, својства и употреба.

Фармацевтска хемија се обидува да развие терапеутски агенти. Фармакофорски модел од бензодијазепин е обврзувачка страница на GABAA рецептор