Фармакологијата претставува наука за лековите. Името го добила од грчкиот збор farmakon-лек и од латинскиот збор logia-наука. Заради полесно разјаснување на оваа наука поделена е на неколку гранки како што се:

  • Медицинската фармакологија претставува наука за дејството на сусптанциите кои се користат за спречување , дијагностицирање како и лечење на некои болести.
Токсиколог работи во лабораторија
  • Клиничката фармакологија го изучува користењето на лековите за лечење на болести.
  • Токсикологијата ги изучува несаканите ефекти на хемиските супстанци врз живиот организам.