Термоелектронска емисија

Термоелектронска емисија се вика појавата на емитирање на електрони од вжештени површини на металите, а електроните што се емитирани се нарекуваат термоелектрони.