Во современа употреба, стереотип е поедноставена ментална слика на еден индивидуалец или група на луѓе кои делат одредени карактеристични (или стереотипни) квалитети. Поимот се користи во негативна смисла и стереотипите се сметаат како непосакувани верувања што можат да бидат изменети низ образование и/или запознавање со предметот на стереотипот. Стереотипите се всушност кога погрешните сфаќања опстојуваат наспроти податоците и фактите. Стереотипите се штетни појави бидејќи со нив се оправдува непријателството.